Σύστημα Διαχείρισης Δυναμικής Επιχειρήσεων

Το Σύστημα περιλαμβάνει ένα σύνολο εργαλείων τα οποία αποβλέπουν στην παροχή μιας ακριβούς εικόνας της εταιρείας ή του οργανισμού και των εργαζομένων της και ενθαρρύνει το διάλογο ανάμεσα στους εργαζόμενους και τη διοίκηση σχετικά με την απόδοσή τους στον οργανισμό αλλά και την ανάγκη τους για παροχή επιπλέον κινήτρων.

Η σχεδίαση και ανάπτυξη του Συστήματος έχει βασιστεί σε μία θεμελιακή αρχή: κάθε επιχείρηση ή οργανισμός είναι μια κοινωνία με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ειδικούς στόχους. Τα χαρακτηριστικά αυτά δεν είναι μόνο οργανωτικά αλλά και κοινωνικά, δηλαδή ένα ιδιαίτερο και διακριτό σύστημα κοινωνικών σχέσεων. Αυτό το σύστημα επηρεάζεται από όλες τις γνωστές παραμέτρους, όπως η ιστορία της επιχείρησης ή του οργανισμού, η οργανωσιακή κουλτούρα, η προέλευση των ατόμων που απαρτίζουν το προσωπικό, η ψυχοδιανοητική δομή και ο τρόπος που αυτή διαμορφώνεται στο πλαίσιο των κοινωνικών σχέσεων εντός και εκτός του εργασιακού χώρου. Αυτό το σύστημα σχέσεων διαμορφώνει αντικρουόμενες δυναμικές, συνήθως με τη λογική των υποομάδων, οι οποίες επηρεάζουν, ενίοτε δραστικά, την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης ή του οργανισμού όχι τόσο ως προς τους γενικούς στόχους αλλά ως προς την τρέχουσα καθημερινή αποτελεσματικότητα.

Το Σύστημα στοχεύει στην ανάλυση του προφίλ των εργαζομένων στα πλαίσια κάθε συγκεκριμένης επιχείρησης. Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού επιτυγχάνεται μέσω της παραδοχής ότι κάθε εργαζόμενος ή διευθυντικό στέλεχος δεν αποτελεί απλά μια εργασιακή οντότητα, αλλά ένα άτομο, με σκέψεις, πιστεύω και επιθυμίες τα οποία είναι σημαντικά για την ευημερία της επιχείρησης ή του οργανισμού.

Το Σύστημα ακολουθεί την βασική αρχή της προσέγγισης μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού ως συνολική κοινωνική δομή, στην οποία οι υπάλληλοι δεν αντιμετωπίζονται απλώς ως εργαζόμενες οντότητες αλλά ως άτομα με συγκλίνοντα ή αποκλίνοντα κίνητρα. Υπό αυτήν την οπτική, το Σύστημα περιλαμβάνει ένα σύνολο εργαλείων τα οποία αποβλέπουν στην παροχή μιας ακριβoύς εικόνας της εταιρείας ή του οργανισμού και των εργαζομένων της, και ενθαρρύνει το διάλογο ανάμεσα στους εργαζόμενους και τη διοίκηση σχετικά με την απόδοσή τους στον οργανισμό αλλά και την ανάγκη τους για παροχή επιπλέον κινήτρων. Υποστηρίζει την ανθρωποκεντρική θεώρηση της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων μέσω εργαλείων συλλογής απόψεων, όπως είναι ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις και σχηματικές αναπαραστάσεις, τα οποία αφορούν τόσο στη λήψη στοιχείων για τους υπαλλήλους όσο και για τη διοίκηση του οργανισμού.

Το Σύστημα ενδεικτικά υποστηρίζει τις εξής λειτουργίες:

  • Διαδικασία διεξαγωγής Έρευνας  στους εργαζόμενους
  • Διαδικασία ανάλυσης και διάγνωσης σχετικά με το επίπεδο κόπωσής και την ύπαρξη δυναμικών κτλ
  • Διαδικασία διεξαγωγής και ανάλυσης συνεντεύξεων με την διοίκηση
  • Δημιουργία-παραμετροποίηση ερωτηματολογίων και άλλων εργαλείων συλλογής απόψεων
  • Αυτόματη παραγωγή και παραμετροποίηση αναφορών, εκθέσεων και συγκριτικών αναλύσεων