Διαχείριση Δεξιοτήτων & Ανάπτυξη Αν.Δυναμικού

Βασικό πεδίο δραστηριότητας της Knowledge Brokers αποτελεί η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στο χώρο της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και της Επιχειρηματικής Ευφυΐας.

Οι τρεις βασικές κατευθύνσεις της εταιρείας είναι:

 • Παροχή μιας ολοκληρωμένης φιλοσοφίας και μεθοδολογίας για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας, που επικεντρώνει στην ανάπτυξη και αξιοποίηση του  Ανθρώπινου Δυναμικού και στην ανάδειξη της δυναμικής του για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων κάθε επιχείρησης ή οργανισμού
 • Ενίσχυση εφαρμογής της προτεινόμενης μεθοδολογίας, με τη χρήση συστημάτων επιχειρηματικής ευφυΐας και συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων που αξιοποιούν μοντέλα και μεθόδους επιχειρησιακής έρευνας (ανάλυση αποφάσεων, πολυκριτήρια ανάλυση, αλγόριθμους βελτιστοποίησης κ.λ.π.). Τα παραπάνω συστήματα μετασχηματίζουν τα δεδομένα σε γνώση και συμβάλουν στη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και γενικότερα στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης
 • Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας όπως η παροχή λειτουργίας των συστημάτων με τη μορφή υπηρεσίας και όχι προϊόντος (Παροχή Επιχειρηματικών Υπηρεσιών - Business Service Provider) καθώς και δυνατότητα για πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία και διαχείριση (ανάληψη outsourcing της λειτουργίας και εφαρμογής του συστήματος). Οι προαναφερόμενες υπηρεσίες σχεδιάστηκαν με γνώμονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν οι ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (μικρή δυνατότητα επενδύσεων στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων, έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού κ.τ.λ.) και αποτελούν μια καινοτομική προσέγγιση στην προσέλκυση πελατών

Ειδικότερα οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι:

 • προσδιορισμός αναγκών, καθορισμός προδιαγραφών και επιλογή λειτουργιών του ολοκληρωμένου συστήματος
 • επανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών για αποδοτικότερη λειτουργία της επιχείρησης
 • project management, παραμετροποίηση και προσαρμογή της ολοκληρωμένης λύσης στις συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης
 • υποστήριξη εισαγωγής δεδομένων στο σύστημα
 • εκπαίδευση χρηστών
 • υποστήριξη μετά την εγκατάσταση
 • δυνατότητα λειτουργίας του συστήματος με μορφή υπηρεσίας
 • πλήρης επιχειρησιακή λειτουργία του συστήματος
 • συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα στρατηγικού management, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και αναδιοργάνωσης επιχειρηματικών διαδικασιών